Úvod / dotace

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti TIGRIS, spol. s.r.o.

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/B3.00254

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

 

Identifikace projektu

Název projektu: Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti TIGRIS, spol. s.r.o.

Datum zahájení realizace projektu: 01.1.2014

Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 01.03.2015

 

Identifikace operačního programu a výzvy

Číslo operačního programu: CZ.1.04

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo globálního grantu: CZ.1.04/1.1.04

Název globálního grantu: Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti

průmyslu - EDUCA

Číslo prioritní osy: 4.1

Název prioritní osy: Adaptabilita

Číslo oblasti podpory: 4.1.1

Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Číslo výzvy: B3

Název výzvy: Výzva pro předkládání GP 1.1 - EDUCA

Stručný obsah projektu:

Realizovaný projekt řeší specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti TIGRIS, spol. s.r.o., které má vazbu na současnou nebo očekávanou pracovní pozici zaměstnanců ve firmě. Realizací projektu dojde ke zvýšení odborné kvalifikace a kompetencí zaměstnanců a zároveň budou nastartovány procesy směřující k vyšší kvalitě a systematičnosti řízení v oblasti podnikového vzdělávání. Cílem společnosti je implementace moderních metod a přístupu ke vzdělání zaměstnanců, kdy jedním z cílů projektu je vyškolit kvalifikované interní lektory, kteří budou zodpovědní za rozvoj vzdělávání ve společnosti a udržení firemního know-how. Společnost působí v oblasti polygrafie, zpracování a výroby knih, kdy se jedná zejména o zakázkovou výrobu, kde právě odborné zkušenosti, znalosti a dovednosti zaměstnanců jsou rozhodující pro úspěch na trhu.

Předmětem školení, která jsou součástí projektu, je zvýšení odborných dovedností v práci s knihařskou technologií a souvisejícími profesionálními aplikacemi pro automatickou kontrolu a úpravu dokumentů. Touto technologií v rámci ČR disponuje pouze společnost TIGRIS. Systém vazby knih je zcela ojedinělý a je založený na šití knih ze dvojlistů nikoliv z knihařských složek. Školení je určeno celkem pro 18 pracovníků, kdy pracovníci budou proškoleni v těchto kurzech: knihárenské práce, práce s tiskařským SW a digitální tisk. Oblast digitálního tisku řadíme mezi obecné vzdělávání, které tvoří 19,02 % celkových způsobilých výdajů projektu. Po ukončení vzdělávání bude 6 osob působit ve společnosti jako interní lektoři, kdy budou zodpovědní za školení v práci s knihařskou technologií, souvisejícími aplikacemi a v práci s digitálním tiskem.

Hlavním přínosem projektu je rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců, což povede k jejich profesnímu růstu v rámci firmy TIGRIS. Tento pozitivní vliv se projeví i v navýšení konkurenceschopnosti společnosti TIGRIS: kvalifikovaná pracovní síla je jedním z rozhodujících faktorů úspěchu firmy na trhu.

Charakteristika hlavních cílů projektu:

Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšení kvality odborného vzdělávání ve společnosti.

Dílčí cíle projektu jsou následující:
- rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců v práci s unikátní knihařskou technologií a souvisejícími aplikacemi
-zvýšení odborné způsobilosti zaměstnanců, které povede k vyšší produktivitě práce, vyšší profesionalitě a kvalitě poskytovaných služeb
-zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců v rámci struktur společnosti
-zkvalitnění systému vzdělávání ve společnosti směrem k systematickému a řízenému procesu, který bude využívat inovativní přístupy
-zvýšit motivaci zaměstnanců v přístupu ke vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace

Výše zmíněné cíle projektu povedou k celkovému posílení pozice a konkurenceschopnosti společnosti TIGRIS na trhu.

Název klíčové aktivity: Knihárenské práce

Předmětem této aktivity je zvýšení kvalifikace 10 knihařů společnosti v oblasti knihárenské práce. Obsahem kurzu josu školení v oblasti práce na jedinečné knihařské lince pro malonákladovou výrobu šité knižní vazby (V4 a V8), včetně všech možných a potřebných nastavení. Tento proces výroby šité vazby používá firma TIGRIS jako jediná v ČR. Celý provoz byl naprojektován z nejmodernějších technologií pro zhotovení malosériové knižní vazby v rámci dotačního programu ROZVOJ III a instalován v roce 2011. Školení se skládá z teoretické části, kdy ale značný důraz je kladen na praktickou část. Součástí kurzu je zejména proškolení v oblasti zvládnutí celého technologického řetězce, jeho specifických vlastností a požadavků, včetně nastavování, údržby a základního servisu těchto strojů.

Jedná se specifické vzdělávání, kdy získané znalosti pracovníků jsou nutné pro zajištění provozu unikátní knihařské technologie..

Název klíčové aktivity: Práce s tiskařským SW

Práce s předtiskovým SW je určena pro 8 pracovníků, kteří jsou zodpovědní za přípravu dat před samotným tiskem, jedná se o tiskaře na digitálních strojích, kteří mají na starosti přípravu dat pro tisk a jejich vedoucí.

Zaměstnanci josu proškolení v práci s profesionálními aplikacemi pro automatickou kontrolu a úpravu dokumentů, ale zejména v systému vyřazování stránek pro další knihařské zpracování na unikátní knihařské lince firmy TIGRIS. Celkem se bude jednat o 3 šestihodinové kurzy v provozovně firmy v Holešově. Školení bude zajištěno externím dodavatelem, který vzejde z řádného výběrového řízení.

Jedná se specifické vzdělávání, kdy získané znalosti pracovníků jsou nutné pro zajištění provozu unikátní knihařské technologie.

Název klíčové aktivity: Digitální tisk

Kurz digitálního tisku je určen pro operátory digitálních tiskových strojů společnosti, celkem se jedná o 5 osob.

Školení se skládá z teoretické a praktické části. Obsahem kurzu bude nejprve školení v oblasti práce s daty před samotným tiskem, kdy je využit specializovaný SW. Následovat bude aplikace na tiskovém stroji včetně všech potřebných nastavení. Poslední část kurzu bude věnována údržbě a servisu na tiskových strojích.

Vzdělávání se týká strojů pro černobílý a barevný tisk. Zaměstnanci firmy tak získají znalosti v práci s nejmodernější tiskařskou technologií, včetně speciální údržby. Znalosti získané kurzem budou moci zaměstnanci uplatnit jak na svých současných pozicích, tak v případě postupu na vedoucí pozici či do oblasti technického zázemí firmy.

 

Zdroje financování a náklady projektu

Celkové výdaje projektu                                  1 359 580,66 Kč

Příspěvek z obecních rozpočtů                               0,00 0,00

Příspěvek z krajských rozpočtů                              0,00 0,00

Příspěvek ze státního rozpočtu                            203 937,66

Příspěvek ze strukturálních fondů                      1 155 643,00

Veřejné financování

Veřejné finanční prostředky celkem                  1 359 580,66  Kč

Celková dotace                                               1 359 580,66

Celkové neinvestiční způsobilé výdaje               1 359 580,66

 

 

 


 

Fotodokumentace:  

Školení knihařů  
 
Školení software  
 
Školení digitální tisk  
Digitální tisk Zlín, Sotware pro digitisk